Home
Dr Beyan
Sheikh Saleh
Sheikh Abdulalim
Sheikh Abdulaziz
Sh. Mahamed Abu Hala
Sheikh Ibrahim Siraj
Ustaz Mahmud
Other Tigrigna Elim
Tigrigna Video
Islamic Links
About and Contact

 

ሸይኽ ሳልሕ ፐይጅ

ብዛዕባ ሓደውነት ነይ ኣላህ (ተውሒድ) ዕልሚ

ሸይኽ ሳልሕ እተጠቀመ መጽሓፍ ነዚ ዕልሚ ምትንታን - ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ ብሸይኽ ሙሓመድ ቢን ዓብዱልዋሃብ - (ዓረብ) | (ብኢንግሊዝ)  | ብትግርኛ እንተሎ ሓብሩና
  ኣርእስቲ ነይ ምዕራፍ ምስማዕ ወይ ምውራድ

ንወብሳይት ዝወረደሉ ወርሒ

ጽሬት ድምጺ

ደርሲ ዝተመላኣሉ መዓልቲ

1. ምዕራፍ 1 (ባብ 1) - መእተዊ ንናይ ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ  መጽሓፍ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 20 ወርሒ 6 - 2009 ዝተመልአ

2. ምዕራፍ 2 (ባብ 2) - ጥቕሚ ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ ናይ ዘንቢ ዘውሕድን ደርሲ 2 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ

---

---

---

3. ምዕራፍ 3 (ባብ 3) - ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ ዝሓለወ ንጀና ብዘይ ምጽጻር ይኣቱ ደርሲ 3 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ

---

---

---

4.

ምዕራፍ 4 (ባብ 4) - ጥንቃቐ  ካብ ሽርኪ (ሽርካ ምስ ኣላህ ምጽንባር)

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ሶኒ ዕለት 27 ወርሒ 07 - 2009 ዝተመልአ

5. ምዕራፍ 5 (ባብ 5) - ጻዊዒት ንእምነት ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 01 ወርሒ 08 - 2009 ዝተመልአ

6.

ምዕራፍ 6 (ባብ 6) - ቱርጉምን እምነትን ናይ ሓደውነት (ተውሒድ) ነይ ኣላህ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 08 ወርሒ 08 - 2009 ዝተመልአ

7.

ምዕራፍ 7 (ባብ 7) - ካብ መጉዳእቲ ክሕልወካ ኢልካ ሕርዚን ኻትምን ዝኣመሰለ ምልባስ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 15 ወርሒ 08 - 2009 ዝተመልአ

8.

ምዕራፍ 8 (ባብ 8) - ምፍዋስ ኣብ መሻይኽ ኬድካ ኣብ ምስልምና

ደርሲ 8 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
9. ምዕራፍ 9 (ባብ 9) - ምብራኽ ብገረብን ብሓመድን ዝኣመሰለ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 17 ወርሒ 10 - 2009 ዝተመልአ

10. ምዕራፍ 10 (ባብ 10) - ምሕራድ ንኻልእ ኢልካ ብጀካ ንኣላህ ኣብ ምስልምና ደርሲ 10 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
11. ምዕራፍ 11 (ባብ 11) - ኣብቲ ንዘይ ኣላህ ዝሕረዶ ቦታ ንኣላህ ኢልካ ክትሓርድ ኣይፍቀድን እዩ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 8 ወርሒ 11 - 2009 ዝተመልአ

12. ምዕራፍ 12 (ባብ 12) - ምምጽባዕ ንኻልእ ብጀካ ኣላህ  ሽርኪ እዩ ዝቑጸር

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 14 ወርሒ 11 - 2009 ዝተመልአ

13. ምዕራፍ 13 (ባብ 13) - ሓለዋ ምሕታት ብጀኣ ካብ ኣላህ ሽርክ እዩ ዝቑጸር

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 21 ወርሒ 11 - 2009 ዝተመልአ

14. ምዕራፍ 14 (ባብ 14) - ሓገዝ ምሕታት ብጀኣ ካብ ኣላህ ሽርክ እዩ ዝቑጸር

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 28 ወርሒ 11 - 2009 ዝተመልአ

15. ምዕራፍ 15 (ባብ 15) - ኣላህ ይብል: ሽርካ ይገብሩልይ በቲ ገለ ነገር ዘይፈጥር ግን ንባዕሉ ፉጡር

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 19 ወርሒ 12 - 2009 ዝተመልአ

16. ምዕራፍ 16 (ባብ 16) - ኣላህ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 34 ክፍሊ 23 ከም ዝበሎ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ጹሩይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 26 ወርሒ 12 - 2009 ዝተመልአ

17. ምዕራፍ 17 (ባብ 17) - መንጉነት (ሸፋዓ)

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 02 ወርሒ 01 - 2010 ዝተመልአ

18. ምዕራፍ 18 (ባብ 18) - ንመንገዲ ሓቂ ዝመርሕ ኣላህ ጥራይ እዩ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ሶኒ ዕለት 25 ወርሒ 12 - 2009 ዝተመልአ

19. ምዕራፍ 19 (ባብ 19) - እቲ ንድ ጠንቂ ንወዲ ሰብ ኣብ ክሕደት ዘብጽሖ ብሳሊሒን (ሰብ ሰናይ ግብሪ) ምእማን ኣብዘይክእለቶም

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 16 ወርሒ 01 - 2010 ዝተመልአ

20.

ምዕራፍ 20 (ባብ 20) - ኣብ መቓብር ናይ ሳሊሒን ኮይንካ ንኣላህ ምግዛእ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 23 ወርሒ 01 - 2010 ዝተመልአ

21. ምዕራፍ 21 (ባብ 21) - ሚሒር ንሳሊሒን ካብ ጉቦኦም ንላዕሊ ክብረት ምሃብ ጠንቂ ንኽንግዞኦም ይኸወን

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ

ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 06 ወርሒ 02 - 2010 ዝተመልአ

22.

ምዕራፍ 22 (ባብ 22) - ሕልየት ነይ ልኡኽ ኣላህ (ሰ. ዓ. ወ.) ንተውሒድ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 13 ወርሒ 02 - 2010 ዝተመልአ
23. ምዕራፍ 23 (ባብ 23) - ገለ ኣስላም ኣብ መግዛእቲ ጣኦት ክወድቁ ከም
ሙዃኖም

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 20 ወርሒ 03 - 2010 ዝተመልአ
24. ምዕራፍ 24 (ባብ 24) - ብዛዕባ ስሕሪ ኣብ ምስልምና ክፍሊ 1

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 27 ወርሒ 03 - 2010 ዝተመልአ
25. ምዕራፍ 24 (ባብ 24) - ብዛዕባ ስሕሪ ኣብ ምስልምና ክፍሊ 2

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 03 ወርሒ 04 - 2010 ዝተመልአ
26. ምዕራፍ 25 (ባብ 25) - ዓይነታት ነይ ስሕሪ ኣብ ምስልምና ደርሲ 25 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ ---

---

27. ምዕራፍ 26 (ባብ 26) - ጥንቁልና ኣብ ምስልምና

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ

--- ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 27 ወርሒ 04 - 2010 ዝተመልአ
28. ምዕራፍ 27 (ባብ 27) - ብስሕሪ ክትፍወስ ኣብ ምስልምና

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ

ትሑት ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 04 ወርሒ 05 - 2010 ዝተመልአ
29. ምዕራፍ 28 (ባብ 28) - ብዛዕባ ኣጉል ባህሊ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ

--- ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 11 ወርሒ 05 - 2010 ዝተመልአ
30. ምዕራፍ 29 (ባብ 29) - እምነት ኣብ ኮዋኽብቲ ኣብ ምስልምና ክፍሊ 1 Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 25 ወርሒ 05 - 2010 ዝተመልአ
31. ምዕራፍ 29 (ባብ 29) - እምነት ኣብ ኮዋኽብቲ ኣብ ምስልምና ክፍሊ 2

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ቀዳም ዕለት 25 ወርሒ 05 - 2010 ዝተመልአ
32.

ምዕራፍ 30 (ባብ 30) - ንዝናብ ምጽባይ ብወርሒ ቅርጺ ሪኢኻ

ደርሲ 30 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
33.

ምዕራፍ 31 (ባብ 31) - ፍትወት ንኣላህ ኣብ ምስልምና

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 15 ወርሒ 06 - 2010 ዝተመልአ
34.

ምዕራፍ 32 (ባብ 32) - ፍርሒ ንኣላ ኣብ ምስልምና

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 22 ወርሒ 06 - 2010 ዝተመልአ
35. ምዕራፍ 33 (ባብ 33) - ናብ ኣላህ ብእምነት ምጽጋዕ Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 06 ወርሒ 07 - 2010 ዝተመልአ
36. ምዕራፍ 34 (ባብ 34) - ምክልኻል ካብ ውሳነ ናይ ኣላህ ኣንጻር ሓድነት ነይ ኣላህ Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ትሑት ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 20 ወርሒ 07 - 2010 ዝተመልአ
37. ምዕራፍ 35 (ባብ 35) - ምዕጋስ (ሰብሪ) ኣብቲ ኣላህ ዘውረደካ Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ --- ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 27 ወርሒ 07 - 2010 ዝተመልአ
38.

ምዕራፍ 36 (ባብ 36) - ካብ ረኣዩለይን ስምዑለይን ምዕጋስ (ሰብሪ)

ደርሲ 36 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
39.

ምዕራፍ 37 (ባብ 37) - ንጥቕሚ ኢልካ ንሰብ ምሕጋዝ ካብ ሺርኪ እዩ ዝቑጸር  ክፍሊ 1

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ጅምዓት ዕለት 24 ወርሒ 09 - 2010 ዝተመልአ
40. ምዕራፍ 37 (ባብ 37) - ንጥቕሚ ኢልካ ንሰብ ምሕጋዝ ካብ ሺርኪ እዩ ዝቑጸር ክፍሊ 2 Listen or Download ብዕለት ወርሒ 07 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 12 ወርሒ 10 - 2010 ዝተመልአ
41. ምዕራፍ 38 (ባብ 38) - ንመሻይኽን ወይ ንመራሕቲን (ገዛእቲ) ከም ጎይቶት ምቕጻር ክፍሊ 1 Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ --- ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 19 ወርሒ 10 - 2010 ዝተመልአ
42. ምዕራፍ 38 (ባብ 38) - ንመሻይኽን ወይ ንመራሕቲን (ገዛእቲ) ከም ጎይቶት ምቕጻር ክፍሊ 2 Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ --- ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 09 ወርሒ 11 - 2010 ዝተመልአ
43. ምዕራፍ 39 (ባብ 39) - ናይ ኣላህን ልኡኹን ሰለላህ ዓለይሂ ወሰለም (ሰ.ዓ.ወ) ፍርዲ ገዲፍካ ካብ ካልእ ፍርዲ ምድልይ ደርሲ 39 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
44.

ምዕራፍ 40 (ባብ 40) - ምኽሓድ ብኣስማት ኣላህ

ደርሲ 40 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
45.

ምዕራፍ 41 (ባብ 41) - ብነይ ኣላህ ዕብየት ፈሊጥካ ዘይምእማን ክሕደት እዩ ዘቑጸር

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ

ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 18 ወርሒ 01 - 2011 ዝተመልአ
46. ምዕራፍ 42 (ባብ 42) - ንኣላህ ሽርካ ምጽንባር (ሽርኪ) እንዳፈለጥካ ክፍሊ 1 Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ትሑት ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 15 ወርሒ 02 - 2011 ዝተመልአ
47. ምዕራፍ 42 (ባብ 42) - ንኣላህ ሽርካ ምጽንባር (ሽርኪ) እንዳፈለጥካ ክፍሊ 2 Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ጹሩይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 22 ወርሒ 02 - 2011 ዝተመልአ
48. ምዕራፍ 43 (ባብ 43) - ብማሕላ ናይ ኣላህ ዘይምእማን Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 01 ወርሒ 03 - 2011 ዝተመልአ
49. ምዕራፍ 44 (ባብ 44) - ድልየት ኣላህን ድልየትካን ምባል ኣይፍቀድን እዩ ደርሲ 44 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
50.

ምዕራፍ 45 (ባብ 45) - ንጊዜ ምንሻው ንኣላህ ምጽራፍ ማለት እዩ

ደርሲ 45 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
51.

ምዕራፍ 46 (ባብ 46) - ከም ፈራዳይ ናይ ፈረድቲ ክትስመ

ደርሲ 46 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
52. ምዕራፍ 47 (ባብ 47) - ሽምካ ምቕያር ክብረት ንኣላህ ኢልካ ደርሲ 47 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
53. ምዕራፍ 48 (ባብ 48) - ምልጋጽ ብኣላህን ብቑርኣንን ብልኡኽ ኣላህልን (ሰ.ዓ.ወ.) Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሓሙስ ዕለት 17 ወርሒ 05 - 2011 ዝተመልአ
54.

ምዕራፍ 49 (ባብ 49) - ብጻዕረይን ብፍልጠተይን ዘምጻእኩዎ ምባል

ደርሲ 49 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
55.

ምዕራፍ 50 (ባብ 50) - ኣስማት ናብ ሽርካ ምስ ኣላህ ዝመርሕ ኩልኩል እዩ

Listen or Download

ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሓሙስ ዕለት 28 ወርሒ 06 - 2011 ዝተመልአ
56. ምዕራፍ 51 (ባብ 51) - እቲ ዝበለጸ ኣስማት ናይ ኣላህ እዩ ደርሲ 51 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
57. ምዕራፍ 52 (ባብ 52) - ንኣላህ ሰላም ምባል Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሓሙስ ዕለት 26 ወርሒ 10 - 2011 ዝተመልአ
58. ምዕራፍ 53 (ባብ 53) - ኣላህ መሓረኒ እንተ ደሊኻ ምባል ኣብ እስልምና ደርሲ 52 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
59. ምዕራፍ 54 (ባብ 54) - ባርያይ ወይ ኣገልጋሊየይ ምባል ኣብ እስልምና ደርሲ 53 ኣብ ቀረባ ጊዜ ክመጻኩም እዩ ኢንሻኣላህ --- --- ---
60. ምዕራፍ 55 (ባብ 55) - ብስም ኣላህ እንተተሓቲትካ ምምላስ Listen or Download ብዕለት ወርሒ 08 - 2015 ዝወረ ማእከላይ ብመዓልቲ ሶሉስ ዕለት 02 ወርሒ 01 - 2013 ዝተመልአ
Home | Dr Beyan | Sheikh Saleh | Sheikh Abdulalim | Sheikh Abdulaziz | Sh. Mahamed Abu Hala | Sheikh Ibrahim Siraj | Ustaz Mahmud | Other Tigrigna Elim | Tigrigna Video | Islamic Links | About and Contact

 Copyright Tigrigna Dawa Web Site 2006. All rights Reserved.